Serviceavtale

Service av tekniske installasjoner utgjør en stor del av KEV sin virksomhet. Vi har egne enheter som bare er innrettet på service og som står til rådighet for både enkeltoppdrag og faste servicetjenester.

Driftsstans, feil og mangler koster penger. En fast serviceavtale med KEV vil sikre maksimal driftssikkerhet og lønnsomhet ved det enkelte anlegg. En serviceavtale vil også kunne omfatte internkontroll og andre viktige oppgaver som en byggeier er pålagt av myndighetene. 

En service-avtale med KEV vil gi deg mange fordeler: 

  • Alt servicearbeid samlet i en avtale 
  • Skader og driftsstans forebygges. Eventuelle problemer avdekkes før de får alvorlige konsekvenser
  • Bedre inneklima og optimalisering av ventilasjonsløsningene 
  • Bedre trivsel og økt effektivitet 
  • Forutsigbare driftskostnader 
  • Økt driftstid og større markedsverdi på bygget
  • Dokumentasjon som oppfyller myndighetenes krav
  • Rabatt på filter og reimer, og rabatt på våre til enhver tid gjeldende timepriser

 

Internkontroll:

Vi i KEV As arbeider aktivt med internkontroll på vegne av våre kunder. For de fleste er det så å si en umulig oppgave å oppfylle de lovbestemte reglene om internkontroll av tekniske anlegg uten profesjonell bistand. Vi tar oss av hele kontrollprosessen, inkludert overlevering av dokumentasjon. 

I tillegg til økt sikkerhet og oppfølging av lovbestemte krav, kan gjennomført internkontroll også gi redusert forsikringspremie. 

Årlige kontroller.

Interkontroll av tekniske installasjoner bør gjennomføres årlig, eller minimum hvert annet år. På enkelte typer tekniske installasjoner er det særlig viktig at det gjennomføres årlige kontroller.

Eieren av et teknisk anlegg er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i orden Dette ansvaret blir ofte overført til brukeren av anlegget. Sjekk i leiekontrakten hva som er avtalt om dette. 

Kontakt oss

KEV  /  Plutovegen. 5  /  6419 MOLDE

Godkjenninger

Utviklet av Imaker as